Samorząd Uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, którego członkami są wszyscy uczniowie szkoły, a reprezentanci tejże społeczności zostali wybrani w demokratycznych wyborach spośród osób należących do samorządów klasowych. 

Przewodniczący:

Ania Niedźwiecka i Piotr Niedźwiecki

Opiekun samorządu szkolnego:

p. Małgorzata Wach, Dorota Siejkowska

Nasze cele szczegółowe:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 2. Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.
 3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
 6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.
Do naszych zadań należy:
 
 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji  celów i zadań szkoły  oraz  własnych zainteresowań.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych. 

Do czego mamy prawo? Możemy przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.